การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5


"พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"


วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารประกอบการสัมมนา


เอกสาร "Walailak Go Green University"
เอกสาร “IoT (Internet of Things) for Save Energy” แนวทางการประหยัดพลังงาน
เอกสาร “ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาด”
เอกสาร “เครือข่ายห้องสมุดสีเขียวกับการส่งเสริมการเรียนรู้”
โครงการและกำหนดการ


โครงการกำหนดการ


หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา


หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา