การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5


"พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"


วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

เวลา กิจกรรม/รายการ
07.30 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมกันที่ โรงแรมแมนดี้นก อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช และออกเดินทางไปวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร
08.00-09.30 น. สักการะพระบรมธาตุวรมหาวิหาร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ พระวิหารต่าง ๆ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
09.30-10.30 น. เดินทางสู่ อำเภอปากพนัง
10.30-12.00 น. รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน)
12.00-13.00 น. เดินทางสู่ อำเภอหัวไทร
13.00-14.00 น. ฟังการบรรยายและเยี่ยมชม “ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาด” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
14.00-15.00 น. เดินทางสู่ อำเภอลานสกา (อากาศดีที่สุดในประเทศไทย)
15.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน “การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน” ณ หมู่บ้านคีรีวง และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
16.00-17.00 น. เดินทางกลับที่พักโรงแรมแมนดี้นก อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

เวลา กิจกรรม/รายการ
08.30-08.45 น. ลงชื่อรับเอกสาร
09.00-09.05 น. กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
09.05-09.10 น. พิธีเปิด โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินรายการสัมมนาโดย นางเจนจิรา พุมดวง
09.10-10.00 น. บรรยายหัวข้อ " Walailak Go Green University" โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.15-12.00 น. เสวนา “เครือข่ายห้องสมุดสีเขียวกับการส่งเสริมการเรียนรู้” โดยสถาบันเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
12.00-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (หน้าห้องสัมมนา)
13.30-15.00 น. บรรยาย เรื่อง “IoT (Internet of Things) for Save Energy”แนวทางการประหยัดพลังงาน” โดย อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15.00-15.15น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.15-16.30 น. บรรยายเรื่อง “ทุ่งกังหันลม แหล่งผลิตพลังงานสะอาด” โดย รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
16.30-17.00 น. นำผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมงาน Walailak Day และชมนิทรรศการห้องสมุดสีเขียว
17.00 น. รถบัสรับผู้เข้าสัมมนาส่งสนามบิน และกลับที่พัก โรงแรมแมนดี้นก

หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. การแต่งกาย : กางเกง รองเท้าผ้าใบ/ใส่สบาย (เหมาะกับการเดิน) ร่มหรือหมวก

3. ผู้เข้าสัมมนาที่เดินทางกลับในวันที่ 30 มีนาคม 2561 หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา ทางผู้จัดงานจะจัดรถไปส่งสนามบินในเวลา 17.00 น. ดังนั้นท่านจึงควรสำรองเที่ยวบินดังต่อไปนี้

สายการบิน เที่ยวบิน เส้นทาง เวลา
Lionair SL793 นครศรีฯ-ดอนเมือง 18.20-19.30 น.
Nokair DD7819 นครศรีฯ-ดอนเมือง 20.55-22.05 น.
Airasia FD3183 นครศรีฯ-ดอนเมือง 20.10-21.30 น.