การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5


"พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"


วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

ขออภัย ระบบลงทะเบียนปิดแล้วค่ะ

       เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเวลาสิ้นสุดการรับลงทะเบียน ทางศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขออนุญาตปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ขอบคุณค่ะ

 

 

ข้อมูลที่พัก

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สำรองห้องพักที่โรงแรม Mandynok และโรงแรม @24 ไว้ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน และได้จัดรถรับส่งให้บริการในวันสัมมนาทั้ง 2 วันเพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้ามามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถดูข้อมูลห้องพัก

>>> โรงแรม Mandynok <<<

>>> โรงแรม @24 <<<


ข้อมูลสถาณที่ท่องเที่ยวเนืองนครศรีธรรมราช