การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5


"พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"


วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

รายละเอียดการทัศนศึกษา

เงื่อนไขการทัศนศึกษา

1.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัศนศึกษาลังกาวีกรณีที่มีผู้เข้าร่วมทัศนศึกษาไม่ถึง 20 ท่าน

2.โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับเวลาและสภาพดินฟ้าอากาศและความปลอดภัย

สอบถามรายละเอียดพิ่มเติม : คุณปรีชา รัสมี โทร 095-429-6823 E-mail rpreecha@wu.ac.th

วันที่ 1 : วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
เส้นทาง : นครศรีธรรมราช - สตูล - ลังกาวี - สุสานพระนางมัซสุหรี - เคเบิ้ลคาร์

เวลา กิจกรรม/รายการ
04.00 น. ออกเดินทางจากอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
08.00 น. ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล นำท่านผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อเดินทางสู่เกาะลังกาวี
09.30 น. นำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวี สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหมู่เกาะกลางทะเล
11.30 น. ถึงเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเกาะลังกาวี
12.00 น. >>> บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 1)
>>> นำท่านสู่ GOTA MAHSURI สัมผัสเรื่องราวของพระนางเลือดขาว ผู้ที่ขอพรสาปแช่งเกาะลังกาวี ให้โดนคำสาปเจ็ดชั่วโคตร ซึ่งข้างในจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ โซนพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราว ประวัติของพระนางมัซสุหรี ข้าวของเครื่องใช้ในตำนานที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น โซนที่ฝังศพของพระนาง มัซสุหรี และโซนที่เป็นบ้านพักในสมัยอดีตของพระนาง
>>> จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้าน โอเรียลทอลวิวเลจ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของบูเรา เบย์ และเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้า ที่มีการออกแบบต่างๆ และที่สำคัญยังเป็นสถานีเคเบิ้ลคาร์ และน าท่านเที่ยวชม Sky Rex การผจญภัยทะลุมิติโลกไดโนเสาร์ สนุกสนานกับการได้สัมผัสทั้งสี่มิติในโลกจินตนาการ ใกล้ๆ กันนั้นท่าน สามารถชม Art In Paradise Langkawi เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ แห่งเดียวในเกาะลังกาวี
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ตลาด KUAH LANGKAWI เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด เช่น น้ำหอม เครื่องดื่มต่างๆ ขนม ช็อกโกแล็ตหลากหลายชนิดที่การันตีราคาว่าถูกกว่าท้องตลาดบ้านเรา แน่นอน รวมถึงผ้าโสร่ง ผ้าปาเต๊ะ ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย
19.00 น. บริการอาหารค่ำณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2)
20.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ใจกลางเกาะลังกาวี ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์