การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5


"พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"


วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

ลำดับ ชื่อ สกุล หน่วยงาน สถานะการชำระเงิน
1สุระชัยพิมพ์สาลีสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชำระเงินแล้ว
2บรรจงน้อยพรหมสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชำระเงินแล้ว
3อัญชลีถนอมทรัพย์สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชำระเงินแล้ว
4ประพันธ์สังข์ทองงามสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชำระเงินแล้ว
5สุกันยาตวนกูสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชำระเงินแล้ว
6สุกัญญาดำชมทรัพย์สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชำระเงินแล้ว
7ศรีเพ็ญเทนอิสสระสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชำระเงินแล้ว
8สายเสน่ห์เณรพงษ์สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชำระเงินแล้ว
9สายใจวัลลิภากรสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชำระเงินแล้ว
10พริษฐ์กวินท์ นาควะรีสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชำระเงินแล้ว
11ฐิติชญาณ์ก๋าคำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชำระเงินแล้ว
12อารีรัตน์ศรีธิสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชำระเงินแล้ว
13ณรงณ์ณรงค์ชัยปัญญาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชำระเงินแล้ว
14ณัฐพลชมชวนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชำระเงินแล้ว
15ศุภวรรณ วงษ์ประยูรกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมชำระเงินแล้ว
16ไอลดาหลีซุ้ยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมชำระเงินแล้ว
17ทวีนวมนิ่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีชำระเงินแล้ว
18สัญญาธีระเดชอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีชำระเงินแล้ว
19ณฐกฤตย์นวมงามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีชำระเงินแล้ว
20ธนาภรณ์ฉิมแพสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชำระเงินแล้ว
21อารีย์ธัญกิจจานุกิจสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชำระเงินแล้ว
22ศสิญาแก้วนุ้ยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชำระเงินแล้ว
23กิตติยาขุมทองสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชำระเงินแล้ว
24กาญจนาวสุสิริกุลสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชำระเงินแล้ว
25ดลนภาแว่วศรีสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชำระเงินแล้ว
26สิงห์ทองครองพงษ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชำระเงินแล้ว
27อารุณนกยูงทองสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชำระเงินแล้ว
28พรนภาตั้งนิติพงศ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชำระเงินแล้ว
29เฉลียวไชยเชษฐ์งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชาชำระเงินแล้ว
30วรินทรศรีนวลงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชาชำระเงินแล้ว
31กมลฟองอ่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครชำระเงินแล้ว
32รุจน์พรหมสาขา ณ สกลนครห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครชำระเงินแล้ว
33ภาคภูมิวินิจสอนหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์ชำระเงินแล้ว
34เสกสรรมาลาแวจันทร์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
35สุวพีร์สังข์ป่าหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
36วันดีชิงดวงหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชำระเงินแล้ว
37พัชราหาญเจริญกิจสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตชำระเงินแล้ว
38นฤมลพฤกษศิลป์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตชำระเงินแล้ว
39มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตชำระเงินแล้ว
40เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชำระเงินแล้ว
41ณัฐพงศ์วัฒนศิริพงษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ชำระเงินแล้ว
42ทักษิณาวิไลลักษณ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ชำระเงินแล้ว
43มณทิพย์จันทร์แก้วสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ชำระเงินแล้ว
44ตะวันพลชนะหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลชำระเงินแล้ว
45ศิรชีพขอนดอกหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลชำระเงินแล้ว
46ปัณดารีย์สุนทรวราภาสสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรชำระเงินแล้ว
47พิสชาเชาวน์วุฒิกุลสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรชำระเงินแล้ว
48ปัญญรักษ์งามศรีตระกูลสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรชำระเงินแล้ว
49วีณาฤทธิ์รักษาสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรชำระเงินแล้ว
50จารุวรรณโกทะโนสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรชำระเงินแล้ว
51อวยพรทองศรีสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรชำระเงินแล้ว
52มุกดาชุมทองสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรชำระเงินแล้ว
53กาญจนาเทพน้อยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรชำระเงินแล้ว
54สมพงษ์หุตะจูฑะสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรชำระเงินแล้ว
55สมพิศเอิบกมลสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรชำระเงินแล้ว
56ขวัญอ่ำดีสำนักหอสมุด/ มหาวิทยาลัยนเรศวรชำระเงินแล้ว
57พีระสำเภาเงินสำนักหอสมุด/ มหาวิทยาลัยนเรศวรชำระเงินแล้ว
58อุบล ใจตางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นชำระเงินแล้ว
59ยุภาพร ทองน้อยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นชำระเงินแล้ว
60สรณ์พงษ์ยานสาลีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือชำระเงินแล้ว
61บัญญัติแกล้วณรงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือชำระเงินแล้ว
62จันทร์เพ็ญกัลยาวงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือชำระเงินแล้ว
63สรายุทธ์พานเทียนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศชำระเงินแล้ว
64ศรีสุภานาคธนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศชำระเงินแล้ว
65ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศชำระเงินแล้ว
66เรวดีวงษ์สุวรรณ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีชำระเงินแล้ว
67หทัยรัตน์เสวกพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีชำระเงินแล้ว
68วรพงศ์ตั้งอิทธิพลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือชำระเงินแล้ว