การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5


"พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"


วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

หลักการและเหตุผล


       การจัดการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เกิดขึ้นจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวโดยมีหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งสิ้น 43 หน่วยงาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา

       สำหรับในปี 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยงานภาคีความร่วมมือและได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาในครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกสารประกอบการสัมมนา


"ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่หน้า ดาวน์โหลดเอกสาร"

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยากร


ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กำกับดูแลโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT for Energy Saving

รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานทดแทน

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ดำเนินการเสวนา

ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมเสวนา

น.ส.เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมเสวนา

น.ส.อาภรณ์ ไชยสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ร่วมเสวนา