การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5


"พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"


วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

สถานที่จัดสัมมนา

ห้องประชุม 4

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี
และพัฒนานวัตกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   คุณเกษมาพร ตัญบุญยกิจ

   e-mail : tketsama@wu.ac.th

   โทรศัพท์: 075-673351

   โทรศัพท์มือถือ: 086-943-4904

   โทรสาร: 075-673359

   ...หรือ...

   คุณจริยา รัตนพันธุ์

   e-mail : rjariya@wu.ac.th

   โทรศัพท์: 075-673354

   โทรศัพท์มือถือ: 089-725-9016

   โทรสาร: 075-673359

 

สอบถามข้อมูลการทัศนศึกษา

   คุณปรีชา รัสมี

   โทรศัพท์: 095-429-6823

   E-mail:rpreecha@wu.ac.th