การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5


"พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"


วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 43 แห่ง และที่ปรึกษา


       เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด ซึ่งกำหนดความร่วมมือไว้ดังนี้

- ความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ
- ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
- การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
       ตราสัญลักษณ์เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ออกแบบโดยนายธนวิตร์ พัฒนะ นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายถึง ต้นไม้ใหญ่สัญลักษณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green) เติบโตบนความรู้/หนังสือ (Library) ใบไม้ใหญ่เล็ก รายล้อมเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (Network) โดยมีศูนย์กลางเป็น 3R (Reduce Reuse Recycle)
หน่วยงานความร่วมมือ